Podmienky prijatia do mobilného hospicu

 

 • pacient v terminálnom štádiu života /zväčša v terminálnom štádiu onkologického ochorenia/;
 • absolvovanie vstupnej prehliadky/ konzultácie s lekárom Mobilného hospicuPovažská Bystrica; konzultáciu s lekárom si pacient alebo jeho rodinný príslušník dohodne vopred telefonicky na čísle: 0901 918 755;
 • k vstupnej prehliadke je potrebné odporučenie ošetrujúceho lekárašpecialistu (hematológ, onkológ a pod.); prosíme, aby sa pacienti objednávali na vstupnú prehliadku až po tom ako im toto odporučenie vystaví ošetrujúci lekár – špecialista;
 • tlačivoOdporučenie ošetrujúceho lekára – špecialistu na zaradenie pacienta do Mobilného hospicuPovažská Bystrica je k dispozícii na stiahnutie na stránkehttp://www.nemocnicapb.sk/  v sekcii Mobilný hospic: https://www.nemocnicapb.sk/mobilny-hospic/tlaciva-na-stiahnutie.html?page_id=7866;
 • na vstupnú prehliadku/konzultáciu s lekárom Mobilného hospicu Považská Bystrica prinesie pacient vyplnenú Žiadosť o prijatie do Mobilného hospicu Považská Bystrica; žiadosť je k dispozícii na stiahnutie na stránke http://www.nemocnicapb.sk/  v sekcii Mobilný hospic: https://www.nemocnicapb.sk/mobilny-hospic/tlaciva-na-stiahnutie.html?page_id=7866;
 • na vstupnú prehliadku/konzultáciu s lekárom Mobilného hospicu Považská Bystrica prinesie pacient podpísané tlačivo:Informovaný súhlas, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na stránke http://www.nemocnicapb.sk/  v sekcii Mobilný hospic: https://www.nemocnicapb.sk/mobilny-hospic/tlaciva-na-stiahnutie.html?page_id=7866;
 • zdravotnícke a nezdravotnícke výkony Mobilného hospicu Považská Bystrica sú realizované výlučne v domácom prostredí pacienta;
 • u pacienta doma je minimálne jedna osoba, ktorá mu zabezpečuje celodennú starostlivosť /napr. rodinný príslušník, opatrovateľka a pod./;
 • rozhodnutie o prijatí pacienta do Mobilného hospicu Považská Bystrica je výlučne na posúdení a rozhodnutí lekára Mobilného hospicu Považská Bystrica na základe posúdenia Žiadosti o prijatie do Mobilného hospicu Považská Bystricaa na základe aktuálnych kapacít Mobilného hospicu Považská Bystrica a z tohto dôvodu nie je možné považovať odporučenie ošetrujúceho lekára – špecialistu za automatické zaradenie pacienta do Mobilného hospicu Považská Bystrica;
 • o prijatí/neprijatí pacienta do Mobilného hospicu Považská Bystrica je pacient po posúdení Žiadosti o prijatie do Mobilného hospicu Považská Bystrica informovaný písomnou alebo telefonickou formou;
 • služby a zdravotnícke výkony Mobilného hospicu Považská Bystrica sú hradené z verejného zdravotného poistenia; v prípade, že pacient zaradený do Mobilného hospicu Považská Bystrica nemá uzatvorenú platnú zmluvu ani s jednou zo zdravotných poisťovní, budú mu tieto výkony spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka jednotlivých zdravotníckych a nezdravotníckych výkonov Mobilného hospicu Považská Bystrica

Voľné pracovné miesta

Partneri