Projekty EÚ - Plán obnovy a odolnosti SR

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica bola úspešná v siedmich z deviatich podaných projektov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nemocnica splnila podmienky a získala finančné prostriedky na otvorenie dvoch všeobecných ambulancií – Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast, zriadenie Mobilného hospicu, Rekonštrukciu JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a na Rekonštrukciu lôžok následnej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica.

Okrem spomínaných investičných zámerov splnila Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica podmienky a uspela aj s projektom Rekonštrukcia pôrodnej sály Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica na refinancovanie investície. Z dôvodu alokácie finančných prostriedkov bola Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica zaradená do rezervného zoznamu žiadateľov. Ďalším úspešným projektom bol projekt Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov, kde bola nemocnica rovnako z dôvodu alokácie finančných prostriedkov zaradená do rezervného zoznamu žiadateľov.

Voľné pracovné miesta

Partneri