História

V roku 1870 bolo v meste postavené viacúčelové zariadenie, zvané „špitál“. Bol to izolátor nákazlivo chorých, chudobinec, starobinec, a táto prízemná budova sa nachádzala oproti terajšej budove pošty (miesto bolo v minulých rokoch asanované na parkovisko).

Prví lekári prichádzajú do Považskej Bystrice začiatkom 20. storočia a do roku 1918 tu pracovali Dr. Schwartz, Dr. Markfeld, považskobystričan Dr. Milch, Dr. Porges, Dr. Szabó a Dr. Munkácsi Alexius (promoval v roku 1906 v Budapešti a v Považskej Bystrici pracoval od roku 1910 do roku 1951. Po roku 1918 sa stal okresným lekárom).

Povojnové obdobie

Hneď po oslobodení, dňa 2. júla 1945 národný výbor prijíma uznesenie o stavbe štátnej nemocnice a v roku 1947 MsNV zakupuje pozemky na Lánoch pri osade Dedovec v hodnote vtedajších 2 140 000 Kčs, kde bol 9. mája 1952 položený základný kameň novej okresnej nemocnice s 300 posteľami a poliklinikou. Projekt vypracovali v roku 1951 inž. V. Kráľ a inž. Z. Přáda zo Študijného a typizačného ústavu v Prahe v spolupráci s lekárskym konzultantom prof. MUDr. D. Albertom. Náklad stavby bol stanovený na 32 428 000 Kčs. Projekt dôsledne vychádzal z koncepcie zjednotenia zdravotníckej starostlivosti a umožňoval sústrediť liečebnú a preventívnu časť do jedného miesta.

Do jeho realizácie však bolo treba aspoň dočasne riešiť zabezpečenie a zlepšenie zdravotníckej starostlivosti v meste, ktoré v tom čase malo vyše 7 000 obyvateľov. Preto 1. februára 1948 začali adaptačné práce na budove Materskej školy na Komenského ulici číslo 4 a 21. októbra 1948 sa otvára nemocnica, v ktorej bolo všeobecné oddelenie so 40 posteľami pre interných a chirurgických pacientov. Primárom sa stal MUDr. Koval Artúr, ktorý tu pracoval s MUDr. Prekopom Jozefom a neskôr s MUDr. Fislom Štefanom. V roku 1950 do funkcie primára nastupuje MUDr. Valko Michal, v roku 1951 prichádza MUDr. Slávik Daniel a tým sa časť lôžok vyčleňuje pre pôrodnicu a gynekológiu.

V tom istom roku je v záhrade nemocnice postavený 32 lôžkový prízemný pavilón pre interné oddelenie, prednostom ktorého sa stáva MUDr. Hanzalík Ignác. Ambulancie praktických /obvodných a závodných/ lekárov sú i naďalej v budove Okresnej nemocenskej poisťovne a šéflekárom ambulantnej služby je MUDr. Žucha Miroslav.

V prvých rokoch po oslobodení pediatrická starostlivosť bola nedostatočná a spočívala na bedrách vtedajších praktických lekárov. Títo popri kuratíve mali na starosti poradenskú službu pre deti v meste a blízkom okolí, za ktorú dostávali hodinový honorár. Dochádzka do poradní bola namáhavá, jedinú sanitku v meste mal Červený kríž a pre lekárov sa najímali taxíky. Očkovanie a školsko-zdravotná služba sa robili zriedkavo, výnimkou bolo očkovanie proti variole – matky s deťmi naň chodili, pretože sa báli tohto ochorenia. Prvý detský lekár začal dochádzať v roku 1949 – 1-krát týždenne zo Žiliny pre deti zamestnancov Považských strojární. V roku 1951 prišiel sem prvý pediater MUDr. Kucký Milan, ktorý ambuloval pre deti do 1 roku z mesta a blízkeho okolia a zároveň viedol detské poradne. Ich umiestnenie bolo nevyhovujúce (v školách, úradovniach MNV a v prenajatých miestnostiach súkromných domov). V roku 1952, po odchode MUDr. Kuckého do Banskej Bystrice, prichádza MUDr. Miro Jozef, ktorý sa stáva prednostom lôžkového detského oddelenia.

Toto bolo zriadené v súkromnom poschodovom dome na Komenského ulici číslo 1/šikmo oproti budove nemocnice/ a malo 31 lôžok, z toho 17 lôžok pre kojencov. Oddelenie slúžilo pre bývalý okres P. Bystrica a dva susedné okresy /Púchov a Bytča/. Jeho zriadením sa podstatne zlepšila zdravotnícka starostlivosť o deti, čo dokumentuje pokles kojeneckej úmrtnosti: kým začiatkom r. 1950 bola 145 prom. a o niekoľko mesiacov až 197 prom., poklesla v roku 1956 na 50 promile.

Na úseku boja proti detskej tuberkulóze bola v rokoch 1946 – 1953 v bývalom kaštieli v Považskom Podhradí zriadená liečebňa pre detskú tbc, pobočka Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci, ktorá sústreďovala deti choré tuberkulózou a po dvojmesačnom pobyte a vyšetrení ich posielala na ďalšie liečenie do Vysokých Tatier. Prednostom liečebne bol MUDr. Benkovič.

Možno teda konštatovať, že v roku 1951 má mesto Považská Bystrica už zabezpečené, popri obvodnej starostlivosti, lôžkové služby interné, chirurgické a gynekologické-pôrodné a od roku 1952 aj detské. V tom čase v meste pracuje 12 lekárov.

V tej dobe sa začínajú obsadzovať aj zdravotné strediská v okolitých obciach /r. 1950 Dr. Teodor Dimitrov v Papradne, r. 1951 Dr. Fajnor v Pružine, r. 1951 Dr. Kahabka v Dolnej Maríkovej, r. 1953 Dr. Milan Hrdlička v Prečíne a v Domaniži.

OÚNZ

V zmysle nových zákonných ustanovení vzniká aj v našom meste v roku 1952 Okresný ústav národného zdravia, riaditeľom ktorého sa stáva Dr. Dimitrij Kuzičkin. Tento je zároveň aj prednosta zdravotného odboru ONV. V sociálnom dome na Hviezdoslavovej ulici sa zriaďuje administratíva, a kým v budovách Nemocnice na Komenského ulici sú lôžkové služby, do budovy lekárne v Strojárenskej štvrti (ulica Červenej armády č. 12) sa sústreďujú ambulantné služby zjednoteného zdravotníctva. Zriaďujú sa tu ambulancie obvodných lekárov, pľúcna ambulancia (pracoval tu Dr. Pavok Kravčenko, v roku 1955 Dr. Juraj Németh a od roku 1956 Dr. Alexander Gašparetz), zubné oddelenie (tu pracujú dentisti Hamada a Rožánek, od roku 1952 aj lekári Dr. Vladimír a Alex Mišovič) a fyzikálna terapia (iontoforéza, diatermia, solux, horské slnko). Ďalej sú tu odborné ambulancie kožná, očná, a krčná, do ktorých spočiatku dochádzajú odborní lekári zo Žiliny (Dr. Kuťka, Dr. Vozár a Dr. Tatár). V roku 1954 sú krčná a kožná ambulancia obsadené Dr. Oldrichom Šámalom a Dr. Ivanom Stodolom a v roku 1956 aj očná ambulancia Dr. Libušou Studničkovou.

V marci 1954 vzniká v priestoroch Sociálneho domu Okresná hygienická stanica, riaditeľom ktorej sa stáva Dr. Kuzičkin a ako ďalší lekár tam pracuje Dr. Viera Kiššová (v jeseni 1959 sa OHES, po prechodnom presídlení do Dubnice umiestnila v Púchove).

ZÚNZ

1. apríla 1955 vzniká v Považskej Bystrici pri Považských strojárňach ZÚNZ, riaditeľom ktorého bol Dr. Vladimír Vrtal (po ňom Dr. Tibor Odler, neskôr Dr. Miroslav Cepek a Dr. Pavol Kišš). Tým sa výrazne kvantitatívne a kvalitatívne zlepšila zdravotnícka starostlivosť o pracujúcich v tomto závode. O rok neskôr tu vzniká aj lôžkové zariadenie interného typu. V roku 1955 riaditeľom OÚNZ sa stáva Dr. Kišš, námestníkom riaditeľa pre lôžkovú časť prim. Dr. Valko a pre ambulantnú časť Dr. Žucha, ktorý je zároveň aj vedúcim posudkovým lekárom.

Otvorenie menocnice

9. mája 1957 je oficiálne otvorená nová nemocnica na Lánskej. Dokončovacie práce vo vnútri budovy zapríčinili, že spočiatku tam bola iba administratíva a lôžkové oddelenia sa sťahujú až v jeseni toho istého roku. V auguste 1957 prichádza ďalších 26 lekárov (prevažná časť novopromovaných) a počet lekárov v OÚNZ je 54.

Kým v roku 1956 OÚNZ mal 116 postelí, otvorením novej nemocničnej budovy dosiahol 359 postelí, pričom v samotnej novej budove bolo 307 postelí, v priestoroch bývalého interného oddelenia, v areáli „Starej nemocnice“ 32 postelí novozriadeného TBC oddelenia (prednosta Dr. Gašperetz) a v budove na Komenského ul. Č. 5 20 postelí novozriadeného kožného oddelenia, prednostom ktorého sa stal Dr. Stodola. Predtým tu boli byty zamestnancov nemocnice.

Zvláštnosťou bola od roku 1953 existencia samostatnej 4-posteľovej pôrodničky v Dolnej Maríkovej, ktorú úväzkovo viedol obvodný lekár Dr. Miloš Kahabka a pracovali tam terénne pôrodné asistentky (Paganíková, Cabajová, Štrengová). V tej etape rozvoja zdravotníckych služieb takéto v teréne umiestnené pôrodničky hrali významnú úlohu pri zabezpečovaní ústavnej pôrodnosti. Po vybudovaní ženského oddelenia v novej nemocnici stratila svoje opodstatnenie a v roku 1963 bola zrušená.

V roku 1958 si budovu OÚNZ a prevádzku zjednotenej nemocnice prišli pozrieť ministri zdravotníctva socialistických krajín.

Po kontrole činnosti zdravotníckych zariadení v okrese vtedajším povereníctvom zdrvotníctva v roku 1958-59, do funkcie prednostov oddelení prišli Dr. Jaroslav Wiesner na interné, Dr. Štefan Košecký na chirurgické a Dr. Anna Košecká na očné oddelenie. V roku 1962 odchádza z ORL oddelenia na povereníctvo zdravotníctva do Bratislavy prim. Dr.Šámal a z kožného oddelenia prim. Dr. Stodola do Martina. Ich funkcie prevzali Dr. Daniel Bulla a Dr. Bohdan Holý.

V roku 1963 sa z ortopedického oddelenia, prednostom ktorého bol Dr. Archangel Kevrev, vyčlenilo rehabilitačné oddelenie a jeho prednostom sa stala Dr. Alena Kiššová, v roku 1964 vystriedal Dr. Pavol Šuták vo funkcii prednostu biochemického laboratória Dr. Miloša Mateja, ktorý odišiel do Bratislavy. Po odchode prim. Dr. Balúna v roku 1962 sa prednostom rtg oddelenia stal prim. Jiří Krkoška a v roku 1966 prim. Dr. Ján Sudek. Vedenie zubného oddelenia po prim. Dr. Svetozárovi Lackovi prevzal v roku 1960 prim. Dr. Emil Hlaváček. Ordinárom oddelenia starostlivosti o novorodencov sa stala Dr. Ľudmila Pavlíková.

V júni 1960 došlo k územnej reorganizácii okresov. Zlúčením okresov Ilava, Púchov a Považská Bystrica vznikol nový okres Považská Bystrica s následnou reorganizáciou zdravotníckych služieb.

Okresná nemocnica

Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici sa stala jediným posteľovým zdravotníckym zariadením v okrese (ak nerátame chirurgické oddelenie v Púchove a interné oddelenie ZÚNZ Pov. Bystrica). Bolo ju treba prebudovať na typ okresnej nemocnice s poliklinikou, bolo treba zriadiť ďalšie nové poliklinické služby s celookresnou pôsobnosťou. Od toho času začínajú rôzne stavebné úpravy, prebudovanie vnútorných priestorov, rozširovanie paraklinických oddelení, prestavby a nadstavby. Od roku 1967 sa nádvorie nemocnice, časť záhrady, priestor pred poliklinikou i samotná poliklinika stali staveniskom.

Tak ako rástlo mesto a celý okres, rástli i nároky na rozsah a kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb a na nové priestory. V roku 1967 sa začala nadstavba garáží pre dočasné umiestnenie administratívy OÚNZ počas nadstavby bloku B o jedno poschodie. Pritom bolo súčasne vybudované aj sociálne zariadenie vodičov dopravnej záchrannej služby, nová vrátnica NsP a rozšírená autodieľňa – tieto priestory boli dané do prevádzky v druhom štvrťroku 1969. Vo štvrtom štvrťroku toho istého roku začala vlastná nadstavba bloku B a vnútorná úprava priestorov bývalej administratívy OÚNZ, kde vzniklo 7 nových ambulancií obvodných lekárov a 3 ambulancie odborné. V samotnej poliklinike začala úprava priestorov pre rozšírenie odborných služieb (gynekologické ambulancie, ortopedická ambulancia a novovytvorené pracovisko rtg pre chirurgickú a ortopedickú ambulanciu). Celá prestavba a nadstavba bola ukončená v I. štvrťroku 1971, v priestoroch nad garážami bola zriadená ortodoncia, protialkoholická poradňa, oddelenie zdravotnej výchovy, telovýchovné lekárstvo, OPKSZ a LPK. Konečne po 13 rokoch bolo možné umiestniť všetky obvodné i odborné ambulancie do priestorov novej nemocnice s poliklinikou.

V roku 1970 bola ukončená prestavba bývalého chirurgického oddelenia v Púchove, kde začalo prevádzku infekčné oddelenie s 50 posteľami ako detašované oddelenie NsP Považská Bystrica (prim. Dr. Ján Žaludko). Tým bol rozšírený posteľový fond NsP na 434 postelí a prestali prevozy infekčných pacientov mimo územia okresu.

Pri rýchlom raste mesta a jeho celkovom prebudovaní padlo do asanačného pásma aj tbc oddelenie. Toto sa presťahovalo v roku 1974 do provizórnych priestorov, vybudovaných v akcii „Z“ v záhrade novej nemocnice.

V tom istom roku sa začalo s prístavbou bloku B (štvorpodlažná budova pre očné, pľúcne a ORL oddelenie a administratívu OÚNZ), v júni 1977 a do nových priestorov presťahovala administratíva a 24. augusta aj ORL a očné oddelenie a tým sa od budúceho roku na týchto oddeleniach zvýši počet lôžok o 24 (ORL oddelenie bude mať 30 postelí, očné oddelenie 28 postelí). Takto budú lôžkové oddelenia NsP v Považskej Bystrici sústredené do uzavretého celku.

1. januára 1977 boli do NsP v Považskej Bystrici administratívne pričlenené 50-lôžkové nervové (prim. Dr. Karel Krajča, CSc), 40-lôžkové psychiatrické (prim. Dr. Karok Hollý) a 40-lôžkové doliečovacie oddelenie v Dubnici (prim. Dr. Anton Kubričan), čím počet lôžok v NsP Pov. Bystrica stúpol na 564.

Riaditeľom NsP do roku 1959 bol primár MUDr. Valko Michal, po ňom do roku 1962 primár MUDr. Šámal Oldrich, ďalej MUDr. Fábry Vladimír do roku 1965, MUDr. Pavlík Milan do roku 1974 a primár Sudek Ján. Spoločne s vedením OÚNZ rozhodovali o každej službe, vylepšovali organizáciu a skvalitňovaním zdravotníckej starostlivosti reagovali na požiadavky občanov. Každý z riaditeľov dal svojej práci svojský štýl a každý sa usiloval vytvoriť maximum, ktoré v daných podmienkach bolo možné. O tom svedčia terajšie výsledky a úspechy. Významnými pomocníkmi v tejto ich práci boli primári oddelení: od otvorenia nemocnice vedú oddelenia MUDr. Miro, MUDr. Kohl, MUDr. Gašparetz, do septembra 1976 MUDr. Slávik (po ňom nastúpil MUDr. Hanzl František), vo funkcii prednostu oddelenia ďalej najdlhšie pôsobia MUDr. Košecká, MUDr. Košecký (1959), MUDr. Hlaváček (1960), MUDr. Holý, MUDr. Bulla (1962), MUDr. Kiššová (1963), MUDr. Šuták (1964). Najčastejšie zmeny vo vedení oddelení prekonalo interné oddelenia, kde sa vystriedali štyria primári (MUDr. Hanzalík, MUDr. Wiesner, MUDr. Šimek, MUDr. Piljar), kožné oddelenie (MUDr. Stodola, MUDr. Holý, Faberová) a rtg oddelenie (MUDr. Balún, MUDr. Krkoška, MUDr. Sudek).

V roku 1984 sa začalo s prístavbou nového pavilónu polikliniky a jej prestavba na polikliniku II. typu. Táto bola slávnostne otvorená 25. augusta 1986. Poliklinika mala už 51 ambulancí, 5 oddelení, SVaLZ: OKB, RTG, HTO, a patológiou.

Na základe zákona po rozdelení Okresného ústavu národného zdravia v Považskej Bystrici sa zriaďuje s účinnosťou od 1. júla 1991 štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s názvom Nemocnica s poliklinikou II. typu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

V máji 1996 sa podarilo zrealizovať presťahovanie neurologického oddelenia z Dubnice nad Váhom do NsP Považská Bystrica v Bloku B, kde sa nachádzala administratíva.

Dňa 1. marca 2001 bola otvorená nová budova liečebne pre dlhodobo chorých LDCH, kde je umiestnené doliečovacie oddelenie a psychiatrické oddelenie. V tomto roku bolo zrušené infekčné oddelenie so sídlom v Púchove, v roku 2003 očné oddelenie a došlo k odštátneniu oddelenia klinickej biochémie.

Od 1. januára 2003 prešla zriaďovateľská funkcia nemocnice s poliklinikou II. typu na Trenčiansky samosprávny kraj.

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.