Informácie ako podať infožiadosť

Poskytovanie informácii - Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986 ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Nemocnica neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na referáte kontroly nemocnice.

Žiadosti možno podať:

  • písomne (poštou) na adresu: NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
  • faxom: 042/4326247
  • telefonicky: 042/4304 458
  • osobne: na referáte kontroly, 4. posch. budovy polikliniky, č. dv. 4043

Informácie je možné poskytovať osobne na referáte kontroly nemocnice v dňoch:

Pondelok až piatok v čase od 8:00 do 11:00 hod.

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona NsP na požiadanie sprístupňuje:

  • Vnútroorganizačné predpisy : Organizačný poriadok, Ostatné smernice nemocnice
  • Zákony a vyhlášky z upravujúcu oblasť verejnej správy a zdravotníctva.

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v Sk) nasledovne:

1. za sprístupnenie informácie kopírovaním - čiernobiele 0,10 €/A4
2. za sprístupnenie informácie na CD 2,00 €/ks
3. za sprístupnenie informácie e-mailom a telefonicky bezplatne
4. za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím bezplatne
5. za sprístupnenie informácie faxom podľa cenníka T-com, a. s.
6. poštovné poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.