Integrovaný regionálny operačný systém

Pandémia COVID-19

Regionálny rozvoj

                        

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61 

Dátum predloženia: december 2020

Dátum schválenia: apríl2021

Výška nenávratného finančného príspevku:  471 904,52 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 496 741,60 EUR 

Stručný popis projektu: Projekt bude realizovaný v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica a bude zameraný na podporu poskytovania zdravotníckych služieb na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19. Je zložený z troch aktivít. Prvou aktivitou bude obstaranie materiálno-technického vybavenia a zdravotníckej techniky pre špecializované karanténne pracovisko. Druhou aktivitou bude zakúpenie mobilného kontajnera a vozidla na účely núdzovej reakcie. Treťou aktivitou v rámci projektu bude zabezpečenie adekvátnej ochrany zdravotníckych zamestnancov, pacientov  a návštevníkov nášho zdravotníckeho zariadenia.

Vybavenie – zabezpečenie uvedených aktivít projektu pozostáva najmä z nákupu zdravotníckych prístrojov a vybavenia – pojazdný RTG prístroj, USG prístroj, monitory vitálnych funkcií, EKG vyššej triedy s príslušenstvom, elektrické odsávačky (7 ks), nemocničné lôžka (28 ks). Zároveň bude zrealizované zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov nákupom automatického zariadenia pre aerosolovú dezinfekciu, germicídnych žiaričov otvorených a uzatvorených, jednorazových pracovných overalov, chirurgických vyšetrovacích rukavíc, chirurgických masiek, respirátorov FFP3 a dezinfekčné prostriedky na ruky a povrchy.

Voľné pracovné miesta

Partneri