Kontakt

Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: MUDr. Igor Steiner, MPH, MBA, riaditeľ nemocnice

IČO: 00610 411
DIČ: 2020705038
IČ DPH:
SK2020705038

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 2.1. 2003, vydaný TSK Trenčín, delimitačným protokolom zo dňa 17.12.2003 a dodatku č. 1 k delimitačnému protokolu zo dňa 29.9.2005 dochádza k presunu majetku na TSK Trenčín

Kontaktné údaje

Poštová adresa: Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042/4304 111, 042/4304 112
Fax: 042/4326247

E-mail: sekretariat@nemocnicapb.sk, info@nemocnicapb.sk 

Web: www.nemocnicapb.sk

Mapa