Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Názov projektu: Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast_Reváková

Výzva: Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na  zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach

Kód výzvy: 11I01-21-V08

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Komponent: Komponent 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Názov investície: Investícia 1_Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach

Zdroj financovania:  Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška príspevku: 50 000,00 €

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica poskytuje zdravotnú starostlivosť na úrovni okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Bytča a Žilina. Potreba zriadiť novú ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast v okrese Považská Bystrica bola veľmi naliehavá z dôvodu, že veľký počet všeobecných lekárov v súkromných ambulanciách dosahuje vysoký vekový priemer. Mnoho lekárov pediatrov je v dôchodkovom veku. Zriadením ambulancie chce Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica pokračovať v nastolenom trende otvárania nových ambulancií a prispievať tak k napĺňaniu hlavných cieľov  - rozširovanie zdravotnej starostlivosti a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti. V nemocnici bola otvorená aj Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Ďurišovej a viaceré odborné ambulancie.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast bola otvorená15. februára 2023.  V ambulancii pôsobí MUDr. Tatiana Reváková, lekárka s viacročnou praxou, ktorá predtým pôsobila ako lekárka na Detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Na financovanie ambulancie boli použité finančné prostriedky  z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a finančné prostriedky Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica.

                                  

Voľné pracovné miesta

Partneri