Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Neurologické oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia


   Zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému a pacientom s primárnymi ochoreniami svalov v spádovom území /okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Ilava/. Podľa diagnóz sú najviac zastúpené cievne mozgové príhody, vertebrogénne ochorenia, záchvatové ochorenia, demyelinizačné ochorenia, nádorové ochorenia nervového systému. 
   Zabezpečuje diagnostiku pacientom s ochoreniami periférneho, centrálneho nervového a svalového systému, ktorá nie je zvládnuteľná ambulantnou cestou. 

   Oddelenie je vybavené modernou elektrofyziologickou technikou – EEG, EMG. USG vyšetrenia extrakraniálnych cerebrálnych magistrál sú vykonávané na sonografickom prístroji RTG odd. NsP Pov. Bystrica. 

   Lekári neurologického oddelenia zabezpečujú odbornú konziliárnu starostlivosť pre ostatné oddelenia v NsP Považská Bystrica a v UPS aj pre pacientov z NsP Ilava a Zdravie Púchov a.s. ako aj elektrofyziologickú diagnostiku – EEG v spolupráci s oddelením funkčnej diagnostiky pre pacientov neurol. amb. v spáde.

EMG laboratórium:

Vykonáva špecializované EMG vyšetrenia (EMG polyneuropatií diabetických, karpálne tunely, a iné) všetkých hospitalizovaných pacientov a pacientov objednaných z ostatných odborných ambulancií.  EMG vyšetrenie vykonáva MUDr. Mária Starečková, objednávanie na tel.čísle: 042/4304492,451Štruktúra oddelenia: 

  • lôžková časť - ošetrovacia jednotka - 30 lôžok
  • ošetrovacia jednotka - 16 lôžok
  • jednotka intenzívnej starostlivosti - 4 lôžka

Ambulantná starostlivosť:

  • Neurologické ambulancie pre dospelých
  • Neurologická ambulancia pre deti
  • Neurologický stacionár
Primár
042/4304139
Vedúca sestra
042/4304492
Vyšetrovňa krátka strana
042/4304130
Vyšetrovňa dlhá strana
042/4304235
Stacionár
042/4304451
EEG funkčné
042/4304459