Oddelenie funkčnej diagnostiky

PrimárMUDr. Tichá Miroslava
Vedúca sestraMgr. Nadežda Babiarová
Blok, poschodiePoliklinika, 3.poschodie
Návštevné hodinyprac.dni 7:00 - 15:00 hod.
Telefón042/4304433
Emailmiroslava.ticha@nemocnicapb.sk

Stručná charakteristika oddelenia

Biomedicínsky fyzik: RNDr. Etela Eglyová

   Oddelenie funkčnej diagnostiky je zamerané na diagnostiku viacerých orgánových systémov, no najviac vyšetrovacích metód sa týka neinvazívnej kardiológie. Poskytovanie komplexnej kvalitnej zdravotnej  starostlivosti z hľadiska možného využitia všetkých zdrojov zabezpečuje prevenciu, komplexnú diferenciálnu diagnostiku a sledovanie efektu liečby.

   Poskytovaním  diagnostických vyšetrovacích metód u pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami eliminujeme vznik náhlych srdcových príhod a včasnou diagnostikou a následnou liečbou zabraňujeme náhlym úmrtiam. Výskyt  kardiovaskulárnych ochorení je stále aktuálnou otázkou a stáva sa predmetom celospoločenských aktivít. Pacienti alebo ich príbuzní by sa mali naučiť pravidelne si monitorovať hodnoty krvného tlaku, aby mohli lekára informovať o prípadných väčších odchýlkach a aby v prípade potreby včas vyhľadali lekársku pomoc.

   Na základe týchto informácií naše oddelenie ponúka moderný preventívny kardiovaskulárny program. S použitím prístrojovej techniky dokážeme odhaliť aj počiatočné štádia ochorení srdca a ciev.

   Odporúčame to každému medzi 25 a 70 rokom, ale hlavne pacientom, u ktorých sa v rodine vyskytuje vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, obezita, srdcový infarkt a krvácanie do mozgu. Vyšetrenie rozhodne či sú potrebné ďalšie vyšetrenia, alebo  sú cievy  funkčné a zdravé. 


   Zoznam kardiologických vyšetrovacích metód OFDg:EKG - vyšetrovňa č. 2    

 

   Štandardná 12 a 15 zvodová elektrokardiografia - umožňuje snímať a zaznamenávať elektrické impulzy z oblasti pulzujúceho srdca. Pri každom sťahu srdcového svalu vzniká slabé elektrické napätie, ktoré sa šíri až na povrch tela, odkiaľ ho možno snímať kovovými elektródami priloženými na kožu. Najčastejšie sa používa desať elektród, pomocou ktorých sa zaznamenáva tzv. 12-zvodový zápis. Výsledkom je elektrokardiogram - grafický záznam elektrickej aktivity srdcového svalu v časovom priebehu.

    Vyšetrenie sa robí na odporučenie obvodného alebo odborného lekára v priebehu ordinačných hodín bez objednávania.REOGRAFIA + DOPPLER, KAN, CHLADOVÉ TESTY HK - vyšetrovňa č. 5


   Reografia a doppler sa vyšetrujú súčasne, tak isto sa pri doppleri vyšetruje tepnový a žilový systém na obidvoch dolných končatinách a na horných končatinách len tepnový systém.

     Reografia - pomocou elektródy zosnímame pulzovú krivku, popíšeme morfológiu krivky. 

   Dopplerometrické vyšetrenie tepnového systému horných končatín - pomocou tužkovej sondy a audiosignálu poskytuje možnosť vyhodnotenia prietokovej krivky, zmeranie segmentánnych tlakov a indexov.

   Dopplerometrické vyšetrenie tepnového systému dolných končatín - meranie členkových tlakov - rýchle meranie stupňa závažnosti ICHDK - ischemickej choroby dolných končatín,
- jednoduché a spoľahlivé zistenie indexu členok/rameno ABI index a dorza/ rameno TBI index,
- súčasné meranie TK na ramene a obidvoch dolných končatinách ,
- prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt a prietokových kriviek.

   Podľa diabetológov a cievnych chirurgov je vyšetrenie indikované pre každého pacienta nad 50 rokov, ďalej diabetikov (cukrovka), kardiakov (srdcovocievne ochorenia), pacientov s vysokým tlakom (hypertenziou), neurologickým ochorením a aterosklerózou.

   Dopplerometrické vyšetrenie žilového systému - sa dá pri tomto vyšetrení zhodnotiť orientačne a to prítomnosť toku a nedovieravosť žilových chlopní na dolných končatinách.

 

   Chladové testy horných končatín - poškodenie drobných ciev horných končatín sa spája so záchvatmi Raynaudovho fenoménu. Postihnuté prsty sú pri Raynaudovom fenoméne voskovo biele a niekedy až modrofialovej farby. Angiopatiu so záchvatmi Raynaudovho fenoménu objektivizujeme chladovou skúškou (ochladenie rúk a predlaktí za štandardizovaných podmienok).

   Tieto testy vykonávame v mesiacoch máj – september.


  Kardiálnu autonómnu neuropatiu – KAN - 
toto vyšetrenie realizujeme aj u diabetikov.

ERGOMETRIA - Vyšetrovňa č. 6     Ergometria
– sa robí na stacionárnom bicykli podľa nastaveného programu. Pri tomto vyšetrení je sledovaná elektrická aktivita srdca a a jej zmeny, pri ktorých dochádza počas fyzickej záťaže. Zdravé srdce dokáže pri námahe zvýšiť svoj výkon bez problémov až niekoľkonásobne. Choré srdce (napr. postihnuté zúžením alebo uzáverom srdcových tepien to nedokáže a dochádza k nedostatočnému prekrveniu srdcového svalu a zmenám na meranej EKG krivke. Najčastejšie sa to prejaví stenokardiou – bolesťou na hrudníku. V priebehu celého testu sa sleduje aj reakcia krvného tlaku a pulzu na záťaž. Toto vyšetrenie poskytuje aj informácie o telesnej výkonnosti a aby bola zaistená bezpečnosť pacienta je vyšetrenie prevádzané pod dohľadom lekára a sestry. 
Holter EKG, TK  24 – HODINOVÝ MONITORING - vyšetrovňa č. 7


      Holter EKG - predstavuje 24 hodinové nepretržité sledovanie a záznam EKG pacienta v podmienkach bežného života – používa sa na diagnostiku porúch srdcového rytmu.  

     Holter TK  - 24 hodinové nepretržité sledovanie a záznam hodnôt TK pacienta – používa sa na diagnostiku hypertenzie, hodnotí úspešnosť antihypertenzívnej terapie, diagnostikuje poruchy regulácie TK (pokles v nočných hodinách atď.)
FUNKČNÉ VYŠETRENIE PĽÚC – KRIVKA,  PRIETOK, OBJEM - vyšetrovňa č. 4

     Funkčné vyšetrenie pľúc (krivka-prietok-objem) – je indikované v diagnostike a sledovaní pacientov s ochorením pľúc, priedušiek, stavoch spojených s dušnosťou, kašľom. Namerané parametre sú zaznamenané do tzv. spirometrickej krivky – spirogramu, ktorý v súradnicovom systéme vyjadruje závislosť zmeny objemu v čase. Grafická krivka vyjadruje vzťah medzi prietokom vzduchu dýchacími cestami a objemom usilovne vydýchnutého a nadýchnutého vzduchu. Pri tomto vyšetrení je dôležitá správna edukácia pacienta ako má dýchať, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.

     Vyšetrenie sa robí na odporučenie obvodného alebo odborného lekára v priebehu ordinačných hodín bez objednania.

Difúzna kapacita pľúc - vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre CO patrí so spirometrickým vyšetrením k základným vyšetreniam v pneumologickej klinickej praxi. Umožňuje posúdiť výmenu plynov v pľúcach a poskytuje komplexné informácie o vzájomných vzťahoch ventilácie, difúzie a perfúzie, ich poruchách a vplyve na prenoc plynov v pľúcach. Štandardnou požiadavkou správnej interpretácie je korekcia výsledku na aktuálnu hodnotu hemoglobínu, inak nie je možné posúdiť vplyv anémie alebo polyglobúlie na nameranú hodnotu.

Vyšetrenie sa robí na odporučenie od odborného lekára.

ECHOKARDIOGRAFIA - vysunuté pracovisko pri internom oddeleni

   ECHOKG -  je vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku. Poskytuje informácie o veľkosti a funkcii srdcových predsiení a komôr, o morfológii a funkcií srdcových chlopní, o stave svaloviny srdca a veľkých ciev. Informuje o charaktere, rýchlosti a smere prúdenia krvi v srdci počas jednotlivých fáz srdcového cyklu.

   Vyšetrenie sa robí na odporučenie obvodného alebo odborného lekára a objednáva sa telefonicky 042/ 4304 134. Robí sa aj v poobedných hodinách  pondelky a utorky od 15:00h. 

   Kardiologické vyšetrenia sa realizujú na kardiologickej ambulancii pri internom oddelení. Objednávajú sa telefonicky na odporučenie obvodného a odborného lekára 042/4304 134.Vyšetrovňa EEG - vysunuté pracovisko pri neurologickom stacionári

   Elektroenecefalografia (EEG) je vytváranie elektroencefalogramu, teda zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu. Elektroencefalografia slúži na odhalenie zmien v elektrickej aktivite mozgu pri podozrení na jeho poškodenie. Indikuje sa obvykle pri záchvatových ochoreniach, pri stratách vedomia, po náhlej mozgovej príhode - mŕtvici, pri zápaloch, pri úrazoch alebo otrasoch mozgu. Vyšetrenie sa robí u dospelých i detských pacientov priamo hospitalizovaných v nemocnici, ale aj u ambulatných pacientov. Na OFDg je momentálne EEG zastaralé.

   Vyšetrenie sa robí na odporučenie neurológa a objednáva sa telefonicky 042/4304 459.      
             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Zmluvy s poisťovňami: Služby poskytujeme ambulantným i hospitalizovaným pacientom detským i dospelým na odporučenie obvodného alebo odborného lekára bezplatne, hradené so zmluvnými zdravotnými poisťovňami VšZP, Dôvera, Union,  alebo podľa cenníka výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia na požiadanie pacienta o vykonanie vyšetrenia. Služby sú poskytované odbornými lekármi v spolupráci so sestrami, pre vybrané druhy činností majú  sestry samostatné kompetencie (VYHLÁŠKA MZ SR č. 364/2005 Z. z.).

   Personál: Lekársku starostlivosť zabezpečujú lekári s atestáciou v odboroch kardiológia, angiológia. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované registrované sestry so špecializáciou v príslušnom odbore.