Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Stručná charakteristika oddelenia

   Anestéziológia a intenzívna starostlivosť je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú a intenzívnu starostlivosť. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácií princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

   Napomáha rýchlej  nadväznosti  prednemocničnej  a nemocničnej neodkladnej starostlivosti, najmä u chorých  s ohrozenými či zlyhávajúcimi základnými životnými funkciami.

   Oddelenie sa podieľa v rámci NsP Považská Bystrica i na zabezpečovaní urgentnej starostlivosti. Úzko spolupracujeme predovšetkým s operačnými odbormi, ale pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti i s neoperačnými odbormi v rámci diagnostiky a intenzívnej starostlivosti, hlavne pri zlyhávaní vitálne dôležitých orgánov alebo systémov.

Indikácie k hospitalizácii na OAIM

  

Na  OAIM sú hospitalizovaní pacienti:

 •    u ktorých došlo k zlyhaniu jedného alebo viacerých vitálne dôležitých orgánov alebo orgánových systémov,
 •    u ktorých je vzhľadom na základné ochorenie predpoklad, že ďalší vývoj ochorenia spravidla smeruje k zlyhávaniu alebo k zlyhaniu niektorého orgánu (orgánov), alebo systému (systémov),
 •    u ktorých je len metódami, postupmi a technickým vybavením používaným v intenzívnej medicíne možné zabrániť zhoršovaniu stavu pacienta a zlyhaniu vitálne dôležitých orgánov či systémov,
 •    u ktorých došlo počas anestézie k závažnej komplikácii, ktorá môže viesť k zlyhávaniu či zlyhaniu orgánov alebo systémov, čím je potenciálne ohrozený život alebo zdravie pacienta,
 •    u ktorých je vzhľadom na základné alebo komplikujúce ochorenie potrebná nevyhnutná špecializovaná predoperačná príprava, ktorá má zabrániť rozvoju pred a pooperačných komplikácii.


 
Dôvody pre ukončenie intenzívnej starostlivosti:

 • zlepšenie a stabilizácia stavu pacienta, ktoré umožňujú preklad pacienta na oddelenie podľa povahy ochorenia a potrebnej intermediárnej  starostlivosti,
 • konštatovaním ireverzibilného vyhasnutia všetkých mozgových funkcii (tzv. „mozgová smrť“), kedy sa postupuje v súlade s platnou legislatívou.

 

OAIM sa člení na úsek:

 • ambulantný, 
 • anestetický, 
 • resuscitačný, intenzívnej starostlivosti (lôžková časť).


Ambulantný úsek

Anestéziologická ambulancia

   Anestéziologická ambulancia zabezpečuje približne 3500 – 4000 predanestetických vyšetrení ročne, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov, konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientom plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa stavu buď na ambulancii, alebo na lôžku pacienta na oddelení, respektíve na pracovisku, kde sa nachádza.

   Predoperačné anesteziologické vyšetrenie spočíva vo vyšetrení pacientov so zameraním na zhodnotenie chronických chorôb a liečby, odhad rezerv, stanovenie operačného rizika a následne návrh opatrenia so zameraním na optimalizáciu liečby, orgánových funkcií a zníženie rizika, návrh komplexného perioperačného postupu. Opierame sa o údaje získané rozhovorom s pacientom, o základné vyšetrenie vykonané praktickým lekárom,  internistom, či kardiológom  a  u detí  pediatrom.

   Súčasťou je zhodnotenie a prípadne doplňujúce vyžiadanie funkčných a laboratórnych vyšetrení. Na záver je pacient poučený o rizikách, možnostiach a dáva  informovaný súhlas s anestéziou.

Algeziologická ambulancia (ambulancia chronickej bolesti)

   Hlavnou náplňou ambulancie je riešenie chronickej onkologickej bolesti, chronickej bolesti a bolestivých stavov vertebrogénnej príčiny a prelomovej bolesti/akútna bolesť vzniknutá u pacienta nastaveného na analgetickú liečbu/hospitalizovaným i nehospitalizovaným pacientom.

   Poskytujeme komplexnú diagnostiku, prevenciu a racionálnu liečbu bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení.

   Cieľom nie je len odstrániť či zmierniť bolesť ako takú, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta s chronickou bolesťou. Ročne je na našej ambulancií ošetrených 1500 pacientov na základe odporúčania lekára.

   V liečbe bolesti využívame nielen farmakoterapiu, ale aj aplikáciu baniek a elektroliečby pomocou REBOX, TENS.


Anestetický úsek

   Anesteziologická starostlivosť je súbor liečebných postupov, ktoré umožňujú realizovať operačné výkony, liečebné výkony a vyšetrovacie metódy v celkovom, alebo regionálnom znecitlivení.

   Úsek anestéziológie zabezpečuje mimo anestézie aj analgéziu, analgosedáciu a stand by anestéziu pri diagnostických a liečebných výkonoch operačnej a neoperačnej povahy. 

   Zaoberá sa podávaním celkovej anestézie (narkózy), sedácie (utlmenia) a regionálnej anestézie (umrtvenia) s cieľom umožniť  realizovať bezbolestne bolestivé a nepríjemné operačné, liečebné  alebo vyšetrovacie výkony na 7 operačných sálach  a na  oddeleniach našej nemocnice napr. elektrokonvulzívna liečba na psychiatrickom oddelení, CT vyšetrenie pri nespolupracujúcich pacientoch, deťoch, na gastroenterologickej ambulancií pri gastro-, kolono- skopiách, repozície na úrazovej ambulancií a resuscitácie v rámci NsP. 

   Celková anestézia sa vykonáva s použitím inhalačných (vdychovaných) anestetík, podávaním relaxancií a analgetík do žily. Malé nenáročné výkony robíme v anestézií s výlučným podaním krátkodobých anestetík do žily.

   Regionálne anestézie podávame v oblasti chrbtice do subarchnoidálneho, epidurálneho priestoru a PEDA (pôrodná epidurálna analgézia), blokády nervov a nervových spletí na končatinách.

   Ročne je priemerne anestézia podaná 4500 – 5000 pacientom z toho približne 1/3 sú anestézie regionálne. Na tomto úseku pracuje 8 sestier špecialistiek  pod vedením úsekovej / staničnej/ sestry  PhDr. Jany Umrianovej.


Resuscitačný úsek a úsek intenzívnej starostlivosti

   Poskytuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť s využitím moderných invazívnych postupov zabezpečujúcich sledovanie a náhradu životných funkcií.

   Resuscitačná a intenzívna starostlivosť predstavuje najvyšší stupeň poskytovanej  diferencovanej starostlivosti, nakoľko zabezpečuje intenzívnu starostlivosť o kriticky chorých  klientov v ohrození života, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala vitálna funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Je pokračovaním neodkladnej resuscitácie, alebo nadväzuje na predchádzajúcu  intenzívnu alebo štandardnú  starostlivosť.

   Bežnou náhradou zlyhanej základnej životnej funkcie je umelá pľúcna ventilácia, ktorá je  poskytovaná  na oddeleniach intenzívnej medicíny. Okrem toho sú naši pacienti komplexne monitorovaní invazívnymi aj neinvazívnymi technikami, na podávanie terapie majú zabezpečené ďalšie invazívne vstupy.

   Poskytujeme  celú škálu výkonov v intenzívnej medicíne, počnúc mechanickou  ventiláciou vrátane neinvazívnej ventilácie, kompletného neinvazívneho  a invazívneho  monitoringu, monitoring  hemodynamiky, intermitentné i kontinuálne náhrady obličkových funkcií, končiac komplexnou ošetrovateľskou  starostlivosťou  a rehabilitáciou.

   Na  6 resuscitačných  lôžkach  je  priemerne ročne hospitalizovaných  200 pacientov,   z ktorých je približne jedna tretina pacientov s chirurgickou diagnózou. Najpočetnejšiu skupinu  hospitalizácií na našom oddelení vzhľadom na neustále sa zvyšujúci výskyt infarktov myokardu, cievnych mozgových príhod, infekčných ochorení a iných  ochorení, ktoré spôsobujú zlyhávanie základných vitálnych funkcií tvoria pacienti  internistických odborov.

Informácie pre návštevy pacientov na oddelení OAIM

   Vážení príbuzní,

návštevy blízkych príbuzných sú pre pacientov dôležité a môžu prispieť ku zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Pretože sú prevádzkové  nároky na OAIM  veľmi náročné a nedajú sa naplánovať, dovoľujeme si  poprosiť Vás o spoluprácu a dodržiavanie nasledujúcich pokynov.

  1.Návštevy pacientov sú povolené len najbližším príbuzným so súhlasom  primárky oddelenia alebo službukonajúceho lekára v čase návštevných hodín.

denne 14:00 -17:00 hod

   Nakoľko sme akútne oddelenie a prijímame pacientov v  ohrození života,  sa Vám môže stať, že napriek návštevným hodinám Vám nebude umožnená návšteva Vášho príbuzného, alebo budete musieť dlhšie čakať. V takom prípade Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Personál nášho oddelenia Vám situáciu objasní a bude Vás informovať.

    2.Aktuálne informácie o zdravotnom stave pacienta, Vášho príbuzného Vám ochotne poskytne primárka OAIM alebo službukonajúci lekár. Podrobné informácie o ošetrovateľskej starostlivosti Vám v prípade Vášho záujmu poskytne ošetrujúca sestra, staničná alebo vedúca sestra OAIM.

   V prípade, že Ste viacpočetná rodina, dohodnite sa prosím, kto sa bude na zdravotný stav Vášho príbuzného  informovať a informáciu si odovzdajte medzi sebou. Veľmi nám tým ušetríte čas, ktorý  môžeme venovať pacientom.

      3. Pri prvom kontakte s ošetrujúcim personálom Vám poskytneme telefónne číslo na oddelenie a zoznam vecí, ktoré budú sestry využívať pri osobnej hygiene Vášho príbuzného.

       4. Režim návštev

   Na našom oddelení platí prísny hygienicko–epidemiologický režim, odlišný od režimu na bežnom, štandardnom oddelení.

   V záujme ochrany našich pacientov a Vašich príbuzných  nielen pred infekciou Vás žiadame, aby ste dodržiavali a rešpektovali nasledovné  zásady:

 • Po vstupe na oddelenie pred a po návšteve si vydezinfikujte ruky.
 • Oblečte si ochranný plášť tak, aby Vám vpredu zakrýval celý odev.
 • Vzhľadom k nutnosti dodržania hygienicko-epidemiologického režimu nie sú   vhodné návštevy osôb so zníženou imunitou, tehotných žien a detí do 15 rokov.
 • K lôžku príbuzného môžu naraz maximálne 2 osoby, osobné veci ako kabelky si nedávajte na zem.
 • Nenavštevujte svojho príbuzného, pokiaľ máte akékoľvek infekčné ochorenie alebo karanténu.
 • Vypnite si svoj mobilný telefón, ktorý by mohol rušiť činnosť prístrojov a monitorov, na ktorých je napojený Váš príbuzný.
 • Obmedzte podľa možnosti priamy kontakt s pacientom /bozky,.../
 • Prosíme Vás , aby ste sa v priebehu návštevy svojho príbuzného  nechytali  žiadnych prístrojov a nerozpojovali žiadny systém hadíc.

   Mnohí z Vás sú pri návšteve neistí a nevedia, ako sa majú správať.  Ak ste si v niečom neistí, poraďte sa s ošetrujúcou sestrou. To, že Váš príbuzný nereaguje na Vaše slová a nemôže hovoriť, neznamená vždy zhoršenie zdravotného stavu. Dôležitá je Vaša prítomnosť, stisk ruky. Vaše slová môžu posilniť chorého a znížiť jeho úzkosť.

     5. vštevy duchovných a náboženské úkony sú povolené  v priebehu celých 24 hodín.  Výber duchovného záleží na Vás. Ak neviete na koho sa máte obrátiť, personál nášho oddelenia Vám poskytne bližšie informácie, prípadne telef. kontakty.

    6. Nakoľko naše oddelenie nedisponuje priestormi na úschovu vecí pacientov, a ani samotný hygienicko–epid. režim to nedovoľuje,  budú vám cennosti aj osobné veci Vášho príbuzného odovzdané. Cennosti a peniaze môže prebrať len najbližší príbuzný. Potrebný je preukaz totožnosti a cennosti Vám vydáme proti podpisu.

     7. Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa obráťte na ošetrujúci personál, ktorý Vám v rámci svojich kompetencií ochotne zodpovie na  Vaše otázky.   Ak by ste nám chceli vyjadriť poďakovanie a podporiť  ďalší rozvoj a zlepšenie technického vybavenia nášho oddelenia, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia, kde môžete  poukázať  2% z Vašich daní alebo prispieť na účet po predchádzajúcom kontaktovaní vedúcich oddelenia, ktorí Vám poskytnú komplexné informácie.

    „Naša nemocnica“  – je  občianske združenie pri NsP Považská Bystrica, kde je potrebné vyznačiť do políčka „oddelenie“ OAIM, tlačivo sa nachádza na stole pri vstupe na oddelenie.


ĎAKUJEME

Kolektív OAIM NsP Považská Bystrica