Interné oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia

 

  Interné oddelenie má charakter akútneho oddelenia. Zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť v nepretržitej prevádzke pre pacientov od 18 rokov v týchto oblastiach:

 • kardiovaskulárne ochorenia
 • gastroenterologické ochorenia
 • ochorenia respiračného systému
 • ochorenia krvi
 • metabolické ochorenia
 • ochorenia vylučovacieho systému
 • ochorenia pohybového aparátu
 • ochorenia endokrinologické


   Jednotka intenzívnej starostlivosti disponuje s kompletnou výbavou pre liečbu akútnych kardiovaskulárnych príhod, zabezpečuje monitoring a liečbu závažných porúch metabolizmu a výživy, pri ochoreniach s hroziacim zlyhaním životných funkcii, poruchami srdcového rytmu. Zabezpečuje plánované medikamentózne a elektrické kardioverzie.
   Lôžka na JIS interného oddelenia sú vybavené monitormi pre komplexné sledovanie základných životných funkcií a parametrov.

   Špecifikovanie činnosti :

 • 24–hodinový monitoring vitálnych funkcií
 • zavádzanie centrálných venóznych katétrov
 • základné punkčné techniky / abdomen, pleurálne a perikardiálne priestory/
 • elektrokardioverzie
 • dočasná kardiostimulácia

   V ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme na internom oddelení + JIS komplexnú starostlivosť o chorých. Využívame všetky dostupné možnosti na zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti sekundárnej prevencie, hojenia rán, prevencie preležanín a pod.

   Ambulantná starostlivosť:

 • Interná ambulancia
 • Kardiologické ambulancie
 • Angiologická ambulancia
 • Gastroenterologická ambulancia
 • Diabetologická ambulancia
 • Endokrinologická ambulancia
 • Pneumologicko-ftizeologické ambulancie

Interná ambulancia vykonáva interné vyšetrenia pacientov s náhlou zmenou ich klinického stavu a s potrebou diagnostiky a liečby manažovanej interným lekárom. Časť vykonávaných vyšetrení predstavujú interné predoperačné vyšetrenia.

Na kardiologickej ambulancii zabezpečujú atestovaní kardiológovia komplexnú starostlivosť o pacientov s kardiologickými diagnózami.

Angiologická ambulancia sa zameriava na komplexnú diagnostiku, liečbu a preventívne poradenstvo ochorenia žíl, tepien a lymfatických ciev.

Gastroenterologická ambulancia sa sústreďuje na celkové vyšetrenie pacienta z gastroenterologického hľadiska, čo predstavuje endoskopické vyšetrenia (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia) a realizácia základných laboratórnych vyšetrení a vyšetrení stolíc.

Na diabetologickej ambulancii sa poskytuje komplexná diagnostika, vyšetrenie, liečba a edukácia pacientov s cukrovkou. Vykonávajú sa špeciálne odbery krvi a moču, vyšetrujú sa glykemické profily azáťažové orálne glukózové tolerančné testy.

Endokrinologická ambulancia zabezpečuje komplexné endokrinologické vyšetrenia zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním. Vykonáva sa diagnostika a liečba ochorení ako sú poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, akné alebo nadmerné ochlpenie.

Ambulancia pneumológie a ftieológie je špecializovaná ambulancia pre pacientov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest.

Oddelenie ženy
Oddelenie ženy - lekárska izba
Oddelenie muži
Oddelenie muži - lekárska izba
Lekárska izba
Dokumentačná pracovníčka